El Canal intern d'alertes de l'Ajuntament de Benifallet és una via de comunicació segura que permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'administració municipal que puguin resultar contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern recollides al Codi d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament o bé  que siguin contràries al marc normatiu vigent.

 

 

 

Enllaços: 

Canal Intern d'Alertes "Aquest canal intern només és d'ús per a les persones relacionades amb l'ens local: treballadors, extreballadors, jubilats, contractistes entre d'altres. "

Canal Extern d'Alertes "Aquest és l'enllaç cap al canal extern de l'Oficina Antifrau, a través del qual es poden presentar alertes per qualsevol persona. "

Suscribirse a